description description

Bird's eye view of the fort at Osaka

Image

Bird's eye view of the fort at Osaka

Vingboons, Johannes

Bird's eye view of the fort at Osaka.

Waere afteijckeninge vant machtich keijserlijck Casteel Osacca gelegen int groot rijck Iapan besuyden de Stadt van Osacca Inde Province Qioo.

Key: No. 1. wijst aen de Buijten kant van het Casteel. / 2. is de Eerste gracht vant Casteel, breedt 60 ende het water diep vijff ijckies. Nota, dat een Iapans ijckje, heeft de lengte van 6 en een halff voet. / 3. Is den Eersten ofte Buijten Muer des Casteels, sijnde altesaemen van Blaauwen Arduijsteen. / 4. Sijn de Bolwercken van steen, hooger als de gardijnen opgetrocken, daerop nock gebout zijn hooge stercke toorens, dienende tot wapenkamers, die daer in altijt Bewaert werden, in goede ordre. / 5. Sijn borstweeringen bouen op de Muer van klaijachtige materie, gemaackt doch van buijten en van binnen met krydtwitte kalck gestreecken, met behoorelijcke schutgaten versien. / 6. Is den Eersten ordinari Ingang des Casteels, met een Poorte met ijsere kruijsbalcken overleijdt. / 7. Het vierkant Pleijn binnen de voorpoorte, waar in sich verthoonen 3 Blaeuwe steenen van Arduijn, 7 ende 7 1/2 ijckje langh, mitschaders 4 1/2 ijckjen hoogh. / 8. Sijn Pachuijsen ofte wapenkamers, Boven op dit vierkant Pleijn leggen veel Roers van verscheyden toebehooren. / 9. Is de tweede voorpoorte, responderende op het Pleijn, sijnde altesaamen met dick ijser overslagen met klincketten van vijftien ijckjes breedt, ofte wijdt. / 10. Is een Corps dugarde, achtneemende op de Poort. / 11 Sijn 2 groote Packhuijsen daar alderhande metalen als ijser groff gheschut in Bewaart wort. / 13. Is een witte muer die dit quartier afscheijt. / 14. Sijn 12 sticks groote Packhuijsen, dienende tot Rijs ende provisie voort garnisoen des Casteels. / 15. Is quartier ende Logement vant opperhooft die de Sorge over de Rijs Packhuysen ende wapenkamer draaght. / 16 Is den tweeden ingangh des Casteels met een voor Poorte met ijsere kruijsbalcken overleijdt. / 17. Is een Corps dugarde, Passende op de tweede Poort. / 18. Is de tweede Poort des binnen Pleijns, sijnde met ijsere Cruijsbalcken overslaagen ende met klincketten als No. 9. / 19 Is de voorpoort vant quartier ofte opperhooft, die Sorge draacht over dit tweede quartier. / 20. Is de derde Ingang des Casteels, als No. 9. ende 16 anwijst. / 21. Wijst aen de muer van de buijten kant des binnen Casteels, sijnde vande grondt tot op de hoochte des aertrijcks opgetrocken. / 22. Wijst aen de Graght des Binnen Casteels, breedt 40 ijckjes ende 5 ijckjes diep. / 23. Is de muer des binnen Casteels sijnde van Blaauwen arduijnsteen doorgaande, haer Bolwercken ende Thoorens sijn Hoogh 25 ijckjes boven 't water vande gracht behalve de Borsteweeringen. / 24. Sijn Bolwercken tot 12 Int getal, aent voors. binnen Casteel veel hoger als de gordijnen opgetrocken, daer op meede geboudt sijn Hooge stracke Toorens dienende tot wapenkamers, Packhuijsen, ende Ammonitie van oorlogen. / 25. Is de Brugh des binnen Casteels over de gracht, seer starck ende net gemaackt, hebbende lueninge met gout overslagen. / 26. Is de Eerste Poorte ende Incomen des Binnen Casteels, sijnde altesamen met goudt overlagen. / 27. Sijn Packhuijsen daer des kaysers Schatten van Silver in bewaart worden, dese sijn 3 getal. / 28. Sijn 3 Packhuijsen, daer des keysers Schatten van Goudt in Bewaart worden. / 29. Sijn noch 3 Packhuijsen, daer de kayserlijcke schatten van Silver in Bewaart worden. / 30 Sijn 7 Packhuijsen met Buspoeder staende achter Tooren. / 31. Sijn diversche vrouwe Pallaijsen, ende Logementen, seer kostelijck van Binnen gebouwt. / 32. Sijn kostelijcke Plaatsen naast den Thooren. / 33. Sijn 2 groote Palleijsen daer 2000 matten van 6 1/2 voet langh, en 1/12 voet breedt, op de vloer konnen geleijdt worden. / 34. Is een open en luchtige galderie, sijnde om laegh vande grondt opgehaalt met steen, ende is hooghe 25 ijckjes. / 35. Sijn Sitplaatsen van gehouwen steen. / 36. Is het onderste dack boven de gemelde galderije, met Steenen Pannen gedeckt. / 37. Sijnde de tweede Hoogte ofte vierkant, met Steene pannen gedeckt. / 40. Is de vijfde Hoogte, Sijnde Afdackingh met Kopere Pannen gedeckt. / 41. Is de Seste ende uijterste Hoogte vanden Thooren, sijnde de Leueningen van de galderije, ende de Pannen op het dack van Macijff Goudt. / 42. Is een keijserlijcke open Sitplaatse, Staande op de hoogt, neven de voet vanden Thooren, Sijnde het afdack met gouden Pannen. / 43. Sij kostelijcke Huijsen Ende tuijnen daer de kaijser als hij int Casteel is, sijn Recreatie Neempt, ende het Cruijdt Thee nutticht, bij de Chijnesen genaampt Thoe, welcke Cruijdt sijn gedroogde groene Bladeren met water opgesooden, wert in groote Estime bij de Japonders gehouden. / 44. Is het tweede Incoomen van 't binnen Casteel, sijnde de Poort gheheel met Cooper overslagen. / 45. Is het binnen Pleijn, dat rondtom met Blaauwen Arduijne beslooten is, daar onderanderen Eenen steen is van 8 1/2 ijckjes langh, ende 4 1/2 ijckjes Hooch. / 46. Is de tweede Poort, staande in Eenen Wutten Muer, Sijnde altsaamen met Goudt overslagen. / 47. Sijn des Kaijsers Paardestallen. / 48. Is een Corps dugarde Achtnemende op des Keijsers Paardestallen.

This map is taken from the Blaeu-Van der Hem Atlas.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)