description description

Ambon and Banda

Image

Ambon and Banda

Anoniem / Anonymous

The print shows the islands of Ambon and Banda. It is included in the published journal of Van Spilbergen towards the very end, when the ships arrive back in the Netherlands, and the expedition didn't actually visit these islands.

Legend on the next page: "F Is het Fort op't Eylant Amboyna met drie dorpen dicht daer by gelegen. G ende E is die manier van kleydinghe op het Eylandt Amboyna, een seer moedighe Natie, seer kloeck int vechten met swaert ende schildt. H Is het Etlandt Nera, waer op twee Forten gheleghen, waervan het eene Nassau, ende het ander Belgica gheheten is, onder aen het water hebben de onse een Reduyt, daer binnen ende buyten beset men huysen, I is den bergh Canapus, de welcke dickwils uyt barst ende werpt uyt onghelooflijcke steenen, solfer, vlam ende roock, alsoo dat die dampen ende kracht rontsom het gheheele Landt onvruchtbaer maeckt."

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

J.C.M. Warnsinck, De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617

Spilbergen, Joris van, Oost ende West-Indische Spieghel: Waer in Beschreven werden de tweelaetste Navigatien […] (1621)