description description

View of Bantam market

Image

View of Bantam market

Anoniem / Anonymous / Claesz, Cornelis

View of Bantam market.

De Afbeeldinghe vanden Bazar oft groote merckt tot Bantam, een yeder coopmanschap op zyne plaetse daer zy eyghentlijck te coope staet met een Alphabet af geteijckent aldus: / A. Is daer de Meloenen/Concomeren en Cocos vercocht worden / B. Is daer zy de Suijcker ende Honich int potten vercoopen. / C. Is de Boon merckt. / D. De Bambus of Riedt merckt. / E. De plaetse daermen de Crisen/Sabels/Spiessen ende Bassen vercoopt. / F. Is daer de mans Lijnwaet vercoopen. / G. Daer de Vrouwen Lijnwaet vercoopen. / H. Zijn crame: daermen allerley speceryen/Droogeryen en: allerley saden vercoopt. / I De cramen daer de Bengallen ende Gusaraten veellerley yserwerck ende maeldery vercoopen. / K Der Chineser Cramen. / L De vleesch cramen. / M. De Visch-merckt. / N. De fruijt merckt. / De groen oft Wermoes merckt. / P. De Pepermerckt. / Q de Ayun ende Loock merckt. / R de Rijs merckt. / S. De plaetse daer de Coopluyden en: ave:turiers wandelen. / T De Juweliers cramen. / V. De vreemde sscheepkens met allerley eetbaer ware. / X. De hoender merckt.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Lodewijcksz, Willem, D'eerste boeck. Historie van Indien: waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn ... : Daer by ghevoecht ... de conterfeytsels der inwoonderen ... (1598)