description description

Map of the harbour of Makung and the Dutch fort at Pehoe

Image

Map of the harbour of Makung and the Dutch fort at Pehoe

Vingboons, Johannes / Jansen Visscher, Jan

Map of the harbour of Makung and the Dutch fort at Pehoe.

Het incomen van dese Haven van de Pescadores in Pehoe, is diep. 25. 12. 11. 10. en 9. vademen, S.S.O. en: / N.N.w. maen, maeckt daer hoogh water, Daer is Ruijmt voor meer als .100. Scheepen.

The map is taken from the Blaeu-Van der Hem Atlas.

Key: Get fort is geleyt op een Bergh / De punt A. is 24. voeten hoogh, gemeenelijck Teunisooms / punt, anders Zierickzees punt, / De punt B. is 22 voeten hoogh, genaemt Capiteijns punt / C. is een pleijn om brandthout En andere nodicheiden t setten / nutertijt is hier en huijs gemaeckt waar in de voorraet / van Rijs wort Bewaert. / D. is Een punt in de Bergh uijtghehouwen, en boven 5. of 6. voeten / met op ghehooght met aerde, Delfs punt genoemt. / Beneden dese punt, is een halve maen geleydt, daermen / waterpas met kan Schieten, En wel Eenijge Schrepen souw / connen bevrijden, mits dat sij dicht bij de Strandt voor Ancker / behoefden te leggen, ter Plaetse waer Hier de drie Boots / Leggen. / Aen de buijtencant van 't fort daer A en B staen en is / niet wel op te koomen, anders als bij't pat, dit pat was / t buipat, met deelen geleijdt als de aerde opgekruit most / worden, maer huijden is dat pat gants te niet. / van die cant daer C. staet, is op t Coomen, dan men moet / sich met handen aen't gras vast houwen. / Daer D. State en E. is't oock seer steijl, om daer Langs / op te komen moet men mee al handen en voeten te werck / setten. / Daer F. Staet, sal een drooge gracht gedolven worden. / Daer G. staet is een Laege valeij, die bij hooghwater, 10. / oft 12. voet hoogh is, het Souw hier wel commen doorgegraven / worden. / Daer H. Staet is weder een Bergh van gelijcke hoogte / met het fort. / Tusschen het fort en de Plaetse met I. gemerckt / mogen wel ouer de hondert koebeesten waijden. de / Beesten hebben de beste tier aen de sijde achter 't Sinees kerckien. / Daer K. staat is een waterput, waer de boots met / laeghwater, haar waeter halen. Het water wort / gehaelt aende Noordsij. / De plaets waer de K. staet aende Zuijdsij, heeft weijnigh / ofte geen waeter. / L. is een Tempel van de Sineesen. / vande Punt D. tot de hoeck L. en souwmen met geen / mussquet connen ouerschieten. / / De Punt D. is meest als een Steenenbergh, waer aen grooten moeijte gedaen is met bicken, daer / van af kanmen flanqueren over het vlacke landt / dat met E en F geteijckent staet. / De binnencant van 't Fort is meest al van sijn Eijgen / aerde weijnich opgehooght, 4 oft 5 voeten. / Jan Jansen Visscher.

Right: De Comandeur Reijersz. / met sijn vloot comende in Pehoe heeft gevonden / volgens 't Schrijven van Teunis Jacobsz. Engels. / Bij 't kerckien 3. Sineesen die op de Pagoden pasten, / hebbendt daer Eenijge Bocken hoenders ende hoornbeesten / weijdende, die haer verklaerden als dat aende Suidtsij / vant Eijlandt veel Visschers woonen. / De Baij bij 't kerckien is een Sandtbaij. / Onder de Noordtwesthoeck vant Landt is oock Ree / voor 't noorder Mousson, op 10. vadem een / musquetschoot van Landt. / Int Laest van Jannurius heeft 't volck daegelijcks so veel visch aen Strandt gevangen als zij Redelijcker / wijs conden eeten, dagh aen dagh tot den 12. februarij toe. / Teunis Jacobsz. Engels verklaert, dat uijt de Casamat / vant Punt D. canmen Strijcken voorbij 't punt E. en / beschermen de Strand al heel tot bij G. beter als van Punt E. selffs.

After an attempt to conquer Macao in 1622 Cornelis Reijersz was despatched to establish a settlement elsewhere. This ended up being Pehoe on the island on Makung, one of the Pescadores.

The map was drawn by Jan Janssen Visscher in 1622 and copied between in 1665 and 1668, probably in the studio of Johannes Vingboons.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)