description description

View of the battle between the Dutch and the Portuguese for the city of San Salvador in the Bay of All Saints in 1624

Image

View of the battle between the Dutch and the Portuguese for the city of San Salvador in the Bay of All Saints in 1624

Elsevier, B. / Elsevier, I. / Anoniem / Anonymous

View of the battle between the Dutch and the Portuguese for the city of San Salvador in the Bay of All Saints in 1624.

S. Salvador.

Key: De Sand-Bay, alwaer de Soldaten aen land geset werden / 2 Den enghen wegh daer sy door pa├čeren mosten, en met kleyne moeyten te keeren waren / 3 Een Corps de guarde ofte groot wachthuys van den Vyand door vreese verloopen / 4. Een groote effen pleyn alwaer haer de Soldaten in slach-orden stelden, treckende so voorts na de voor Stadt, daer sy eenige rescontre vonden, doch haer saeck vervattende veroverden de selve / 5 Een Capelleken buyten de stadt / 6 De voor Stadt daer de Soldaten de eerste nacht huys hielden / 7 Een Poort aen 't Zuyt-eynde vande Stadt, daer onse Soldaten eerst introcken / 8 Een hart-steenen Battery, legghende soo verde vande wal datmen daer (by vol Zee) met een Barcq achter om varen mach, hier op laghe 11. groote stucken geschuts en onghelooflyck veel Soldaten / 9 Een ander Battery te lande daer mede fel uytgeschote werd / 10 Een groot Pack-huys daer veel suyker ingevonden werd / 11 Dese Schepen alle dicht aen Land gekort synde syn van de onse in brand ghesteken / 12 Dit syn noch twee Castelen daer van 't naste aende voor ghemelte Battery werd ghenaemt S. Philippo / 13 Twee groote wind-asen daer mede alle swaere dingen langhs twee groote steyle sleden (van hout ghemaeckt) werden opgewonden in de boven-Stadt, leggende ontrent hondert vadem hoogh uyt het water / 14 Een Poort leggende ophet Noort-eynde vande STadt / 15 't Klooster van S. Francisco, a;waer de Iesuyten haer Collegie hebben / 16 't Gevanghenhuys / 17 't Arteleryhuys / 18 Een nieu begonnen Kerck / 19 De groote Marckt / 20 Een Wacht-huys / 21 Het huys vanden Gouverneur / 22 twee Fonteynen daer die vande Stad haer verschwater hale / a 't Schip de Samson / b 't Schip de Ster, de quamen te leggen nevens de waterplaets waer A ende B gheteyckent staen dese worden vande castelen soo daer ontrent op de see-kant legge beschoten, ende sy schoten op de casteelen noch al 'smorgens als de Stad al was verovert..

Cf. Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nrs. FM 1508, FM 1508A, FM 1508C, FM 1508D, FM 1508E, FM 1508F, FM 1508G and NG-20-D.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Laet, Johannes de, Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie (1644)