beschrijving beschrijving

Plattegrond in vogelvlucht van Macasser

Afbeelding

Plattegrond in vogelvlucht van Macasser

Vingboons, Johannes

Plattegrond in vogelvlucht van Macasser.

Afbeeldinge van de Planure Fortificatien, ende voorder geleegentheeden, Soo van de Beslooten Plaatsen, Ende woningen des konings van Macasser als Buijten ofte voorsteeden daer Annex, alles onder de Navolgende Letteren in de Caarte gestelt.

De kaart is afkomstig uit de Atlas Blaeu-Van der Hem.

Legenda: A: is het Fort ofte besloten plaatse daar Inde de koningh Ende verseijden andere grooten, haer hoff en Residentie houden, Zijnde Rontom met een back-en Stenen Muer beslooten, Ende vande Zeekant met vier Rondeelen versterckt, en te Lande met 't Puntjes tamelijck met geschut veel gemonteert. Zijnde de muerragie, oock soo vervallen, dat de selve niet alleen geen Canon, maar oock geen houte, Rammen Zoude konnen bestaen, In voegen dat de meeste forse, principalijck op de twee van de Zee Bolwercken met ontrent 15 versien bestaet. / B: Is des konincks Hoff, Staande op hooge Schoone Masten in forme van Pilaaren, daer op een shoone woninge geboudt is, en met een breede lange brughe tot den opgang soo bequaem gemaeckt, dat men soo te paarde, als tevoet boven koomen kan, Zijnde altesamen van Hout. / C: Ist oude koninckes Hooff, Staande, op hooge Schoone masten, in forme van pilaren, daer op op en shone woninge gebouwt is. / D: Sijn des konincks Packhuijsen. / E: Is des konincks Mosquit, oft Moorsen Tempel. / F: Is t quartier van de Gusaratten. / H: Sijn des konincks galaijen, Prauwen, als ander vaertuigen, daer van hij Rijckelijck versien is, / I: is de woninge van Antonij de Costa, Portugees koopman, om secrekete oorsacken daer gevlucht t welck met Eenige pallisade besedt is. / K: Is de Logie, vande Deensche Companjie, ende voor desen van de Nederlanders bewoont geweest. / L: de Logie van de Engelse Companjie. / M: Is de groote Basaer ofte marckt. / O: Is de Nieuwe Besaer, oft Marckt andde Zuijdt Zijde van de stadt, twelck mede bepoleert en bewoont is, als ande Noordt Zijde, doch alstesamen met Rieten en houten huijsen. / P: Is een bequaeme goede Rivier, die men met vaertuijgen van 6. 7. Ende 8. voeten kan gebruijcken. / Q: Sijn Thijnen En Rijs Landen Rontom de Stadt, dat al laeg en goot klaijlandt is. / R: Is een Rivier ande Noordt Zijden van des konincks vertreckplaats, hebbende maer 2. 3. a. 4. voeten waters. / L: Is: de Stadt Samboppe, gelegen In RiJck Macasser opt 't Eijlandt Celebes, so als het Zich, met het omleggende Landt vertoondt In een Platte forme.

Neem contact op met Österreichische Nationalbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)