beschrijving beschrijving

Kaart van de baai van Santa Lucia op Madagascar

Afbeelding

Kaart van de baai van Santa Lucia op Madagascar

Vingboons, Johannes

Kaart van de baai van Santa Lucia op Madagascar.

De Baij van St. Lucija / is geleegen op het Eijlandt Madagascar op de Hooghte / van 24. graden 46. minuten, Zuijderbreedte, de Compas naeldt Noordtwestert hier omtrent, .16. graden.

De kaart is afkomstig uit de Atlas Blaeu-Van der Hem.

Die van bij Noorden komt ende begeert Inde Baij / van St. Lucij te wassen, en seijlt langs de wal heen, / die ist geraden dat hij 't landt niet nader komt, dan op 15 ofte / 16. vademen, om de Rudsen te Schuwen die onder water / leggen, Somijge openbaren haar alst waater heel hol gaet, / maer als gij op 15 oft 16 vadem blijft So en hebt gij geen Noot.

Men leijdt inde Baij van Sta. Lucija, op 5. vadem / Schoone grondt, en de baij leijt op de Hooghte van 24 graden en 46 minuten der Suider Breedte, en de Was omtrent 16 graden Noordwesteringe, alhier is Soo / Schoone Vervarsinge van Ossen, Schapen, Hoenders, ook / met de Appelen van orangie en limoenen, en het is een / Schoone Reede op 5 vaden, en Schoone grondt en Slecht / waater, al waart dat de wint recht het gat Inquam / met een stijve koelte, Evenwel heeft men Slecht water / van de Reede tot d Caep Romaen, is omtrent 4 mijlen en van de Reede tot de Kameelsringh, is om trent 3 mijlen Noord Noord oost van uw.

Soo Haest als de Windt Suijdtoost. en Suden is, hebt gij / reegen, en het Landt wert bedeckt, dat ghij de Bergen / niet sien en kunt, en de stroom Loopt hart om de Noordt / -oosten, Langs het landt, en soo haest al de windt. Noord / en Noord oost is, soo hebt gij klaar weer en bergen klaar, en de stroomen Loopen hard om de Suijdt, ende Suijden, Nae de Caep Romaen toe.

Als ghij van bij noorden komt, ende begeert op v. l. Hooghte het landt aen te Soecken, en hebt 24. graden, / dan Moet ghij de Wal geeren, want de Stroomen hardt / om de Suijdt en Suijdtwesten Loopen, na de Caep Romaen / toe, en als ghij dicht bij de Wercken komt, so siet men de / Eijlandekens aen 't vaste landt leggen Soo't Schijnt, en is om / aen te Sien oft daer gheen Baij was, dan Weest niet bevreest want de Baij opent hem Selver metter Tijdt, ende set op / 5. vademen die broocken Clippen dwars van UL aff..

Neem contact op met Österreichische Nationalbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)