beschrijving beschrijving

Kaart van het fort Sommelsdijk

Afbeelding

Kaart van het fort Sommelsdijk

Naumann, Johann Ludwig

Titel Leupe: Plan van het om bij de fortress Sommelsdyk leggende land als nu aankomende de ed. Societeit (Sociëteit van Suriname).

De kaart met inzetkaartje van de landmeter en onderluitenant der artillerie Johann Ludwig Naumann uit 1758 geeft de eigendomsverhoudingen weer voor de percelen rondom Sommelsdijk weer, voorheen en in het genoemde jaar, waarbij speciaal is vermeld welke gronden toen nog in bezit van de Sociëteit waren; zie ter vergelijking de kaart van Alexander de Lavaux uit 1732 (VEL1985).

In 1748 werd Sommelsdijk opgeheven als verdedigingswerk van de eerste orde, al bleef er wel een klein detachement infanterie gelegerd.

De doorsnijding van de grote meander van de Commewijne ten zuidwesten van het fort die op beide kaarten is te zien, kwam iets voor 1732 tot stand onder gouverneur mr. Karel Emilius Henry de Cheusses. Net bovenstrooms van dit kanaaltje, dat bij de vaart naar en van de plantages hogerop de Commewijne veel tijdwinst opleverde, had De Cheusses een plantage verworven. Naderhand werd deze onderneming door gouverneur Joan Raye (1735-1737), die trouwde met De Cheusses’ weduwe, Breukelerwaard genoemd, naar zijn heerlijkheid in de Nederlanden. Onder deze naam staat dit land vermeld op het inzetkaartje boven op de kaart.

Over Naumann zelf is niet veel meer bekend dan dat hij in 1757 als artillerieofficier in Suriname aankwam en in het jaar daarop als gezworen landmeter werkzaam is geweest (Landmeters in Suriname).

Schaal van 50 Kettingen = 180 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)