beschrijving beschrijving

Kaart van Zuid Amerika

Afbeelding

Kaart van Zuid Amerika

Langren, Arnoldus Florentius / Claesz, Cornelis

Kaart van Zuid Amerika.

De kaart is een kwartslag gedraaid: het noorden ligt rechts.

Middenonder is een zeemonster te zien.

Even boven de windroos zijn martelingen afgebeeld.

Afbeeldinghe van alle de zee-custen des gheheelen Zuyderschen deels van America, genaemt Peruviana: beginnende van R. de la Plata langes de custen van Brasilien, Paria ende t'gulden Castilia, met alle die eijlanden Antillas ghenaempt, Hispaniola, ende Cuba, tot C. de la Florida toe, midts-gaders d'engte des landts tuschen Panama ende Nombre de Dios. alle de custen ende t'landt van t'gulden Peru met zijn hooftstadt Cusco, ende bequaem-hauen Lima ghenaempt, Item de custen van Chile, ende t' Canael ofte engte tuschen t'landt der Patagonen, ende Terra del Fuego, midts-gaders alle de havenen, eijlanden, clippe:, sanden, diepten, ende ondiepten, met de waarachtighe streckinghe van dien, alles seer correctelijck ghetrocken en na d'allerbeste Spaensche pas-caerten ouersien ende verbetert.

Delineatio omnium orarum totius Australis partis Americae, dictae Peruvianae, à R. de la Plata, Brasiliam, Pariam, & Castellam auream, unà cùm omnibus Insulis Antillas dictis, Hispaniolam, item & Cubam comprehendentis, usq: ad promont: floridae, vulgio, cabo de la florida: Item Isthmi inter Panamam & Nombre de dios, Terrae Peru ariferae, cum eius metropoli Cusco & comodisimo portu Limae: Orarum etiam Chilae, freti inter terram Patagonum, & terram del fuego, vulgò Estrecho de Fernando Magallanes. Et omnium portuum, Insularum, scopulorum, pulvinorum, & vadorum, tractusq: ventorum, ex optimis Lusitanicis cartis hydrogrphicis delineata atq emendata..

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Linschoten, Jan Huygen van, Beschrijvinge van de gantsche custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, ende tegenover de Cabo de S. Augustijn in Brasilien: Midtsgaders de voorder beschrijvinge op de caerte van Madagascar ... : hebdy in't boeck van Jan H. van Linschoten int langhe, Met ooc alle de navigatien ... die de Portugesche piloten ... beseylt hebben ... in ons tale in 't licht ghebracht ... : Volcht noch de beschrijvinge van West Indien ... met hare caerte (1596)