description description

Map of the Horn of Africa, the Arab peninsula and India

Image

Map of the Horn of Africa, the Arab peninsula and India

Anoniem / Anonymous / Cloppenburg, Johannes Everardus van

Map of the Horn of Africa, the Arab peninsula and India.

Afbeeldinge der custen van Abex, der engte van Mecha, anders ghenaempt de Roode Zee, Item de custen van Arabien, Ormus, Persen, tot Sinde toe, va:de Rieviere Indus, Cambayen, Indien, ende Malabar, des eylants Ceylon, Choromandel, ende Orixa, de Rijviere Ganges, ende t' Coninckrijcke van Bengala: Item vande ghelegentheijt der Inwijcken, Eylanden, Clippen, Bancken, Ondiepten ende Diepten byde voorß: custen liggende, met de rechte Namen van igelijcke plaetse, alsoo de zelve byde ervarenste Portugeesche Pilooten ghenaempte worden, alles met grooter vlijt uijt de beste Indiaensche Pas ende Lees-caerten, oversien ende verbeetert.

Deliniaentur in hac tabula, Orae maritimae Abexiae, freti Mecani, al maris Rubri: Arabiae, Ormi, Persiae, supra Sindam usq:, Fluminis Indi, Combaiae Indiae & Malabaris, Insuale Ceylon, Choromandeliae, & Orixae, fluvij Gangis, & Regni Bengalae situs item Sinium, Insularu, Scopulorum, Pulvinorum, Vadorum, profunditatumq:, dictis oris adjacentium, cum genuinis singulorum locorum Nominibus, prout ab expertissimis navium Gubernatoribus Lusitanicis, indigetatur: magno studio ex optimis tabulis Indicis recognita, omnia atq: emendata..

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Linschoten, Jan Huygen van, Itinerarium: ofte schipvaert naer Ooste ofte Portugaels Indien [...] (1623)