beschrijving beschrijving

Ambon en Banda

Afbeelding

Ambon en Banda

Anoniem / Anonymous

De prent toont de eilanden Ambon en Banda. Ze is afkomstig uit het gepubliceerde verslag van de expeditie van Van Spilbergen, nagenoeg aan het einde wanneer de schepen weer terugkeren naar de Nederlanden. De expeditie heeft deze eilanden zelf nooit bezocht.

Legenda op de volgende pagina: "F Is het Fort op't Eylant Amboyna met drie dorpen dicht daer by gelegen. G ende E is die manier van kleydinghe op het Eylandt Amboyna, een seer moedighe Natie, seer kloeck int vechten met swaert ende schildt. H Is het Etlandt Nera, waer op twee Forten gheleghen, waervan het eene Nassau, ende het ander Belgica gheheten is, onder aen het water hebben de onse een Reduyt, daer binnen ende buyten beset men huysen, I is den bergh Canapus, de welcke dickwils uyt barst ende werpt uyt onghelooflijcke steenen, solfer, vlam ende roock, alsoo dat die dampen ende kracht rontsom het gheheele Landt onvruchtbaer maeckt."

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

J.C.M. Warnsinck, De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617

Spilbergen, Joris van, Oost ende West-Indische Spieghel: Waer in Beschreven werden de tweelaetste Navigatien […] (1621)